சவுதி அரேபியாவின் முதல் முறையாக கிரிக்கெட் போட்டி..?

*சவுதி அரேபியாவின் முதல் கிரிக்கெட்*

கிங்டமின் முதல் கிரிக்கெட் திறமை வேட்டைத் திட்டம் நாடு முழுவதும் கிரிக்கெட் விளையாட்டு தொடர்ந்து வளர்ந்து வருவதால் வியாழன் அன்று தொடங்கப்பட்டது.

சவுதி அரேபியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் கூட்டமைப்பு இந்த முயற்சிக்காக ஸ்போட்ஸ் பார் ஆல் கூட்டமைப்புடன் சேர்ந்துள்ளது.

SACF ட்விட்யில் குறிப்பிட்டுள்ளது என்னவென்றால் சவுதி ஸ்போர்ட்ஸ் பார் ஆல் கூட்டமைப்புடன் இணைந்து எங்களின் முதல் திறமை வேட்டைத்திட்டத்தை தோடங்குவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வெள்ளிக்கிழமை அன்று தம்மாவில் இருந்து தொடங்கும். தம்மாவிற்கு பிறகு நிகழ்ச்சி ரியாத் திற்குச் செல்லும்.

SACF திட்டங்கள் – சவுதி அரேபிய நாட்டு மக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினர் மத்தியில் கிரிக்கெட் விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதில் கவனம் சேலுத்தும் தொடர்ச்சியான முக்கிய திட்டங்களுடன், எதிர்காலத்தில் தேசிய அணிகள் உலகில் சிறந்த அணிகளுடன் போட்டி போடுவதை உறுதிசெய்ய நீண்டகாலத் திட்டங்கள். சவுதி அரேபியாவில் உள்ள கிரிக்கெட் கூட்டமைப்பு இந்த முயற்சிக்காக ஸ்போட்ஸ் பார் ஆல் கூட்டமைப்புடன் சேர்ந்துள்ளது.