Blacksheep Digital Awards 2022

Blacksheep Digital Awards 2022

*Blacksheep Digital Awards* பிளாக்ஷீப் டிஜிட்டல் விருதுகள் என்பது யூடியூப் தொழில்துறையின் ஊக்குவிப்புக்காக வழங்கப்படும் வருடாந்திர விருது ஆகும். 2020 ஆம் ஆண்டில், பிளாக்ஷீப் டிஜிட்டல் விருதுகள் நிறுவப்பட்டது மற்றும் பிளாக் ஷீப் Canal சிறந்த பொழுதுபோக்கு சேனல்களில் ஒன்றாகும், இது யூடியூபர்களை ஈடுபடுத்தவும், டிஜிட்டல் வணிகத்தை மேம்படுத்தவும் மற்றும் பல்வேறு மக்களுக்கு சேவை செய்யவும் முயற்சிக்கிறது. இதற்க்கு முன்னர் 2020கான விருது வழங்கப்பட்டது, தற்போது 2021கான விருது விழா நடைபெற்று சிறப்பாக முடிந்துள்ளது. பிளாக்ஷீப் டிஜிட்டல் … Read more