நிலவில் மர்ம வீடா?

mystery-home-on-the-moon

*நிலவில் மர்ம வீடா* சீன ரோவர் நிலவின் இருண்ட பகுதியில் விசித்திரமான “மர்ம வீட்டை” கண்டறிந்துள்ளது. சீனாவின் யூட்டா 2 ரோவர் சந்திரனின் தொலைவில் ஒரு “மர்ம வீட்டை” கண்டறிந்துள்ளது. நவம்பரில் வான் கார்மன் பள்ளத்தில் ரோவரின் இடத்திலிருந்து 80 மீட்டர் தொலைவில் அடிவானத்தில் ஒரு தாக்க பள்ளத்திற்கு அடுத்ததாக விசித்திரமான கனசதுரம் காணப்பட்டது. யூட்டா 2 அடுத்த இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களுக்கு பள்ளத்தின் குறுக்கே நகர்ந்து எல்லாவற்றையும் விட பெரிய பாறையாக இருக்கும் பொருளைப் … Read more